ÜNAK 2022 “Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik

29-30 Eylül 2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya

21.yüz yılın popüler kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik kapsamı oldukça geniş, disiplinler arası, iş dünyasından teknolojiye, çevreye ve sosyal bilimlere insan dünyasının birçok yönüyle ilgili bilgi veren geniş bir kapsama alanı olan bir kavramdır. Sürdürülebilirlik çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda verimli bir ortam sağlama amacı ile yenilikçiliği ve teknolojiyi kullanarak, yaşam biçimini eşit seviyede tutarak doğayı, çevreyi ve insan sağlığını korumayı amaçlamıştır.

Sürdürülebilirlik, günümüzdeki yaşam kalitesi ile gelecekteki yaşam kalitesinin birbirine bağlı olduğunu ve bugün yaşayan bireylerin gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının olduğuna dikkat çeken bir kavramdır.

Yaşadığımız dünyada pek çok gelişmeye bağlı olarak toplumların değişime uğramaları ve farklılaşmaların olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle teknoloji ile iç içe yaşayan insanın bilinçlenmesi, iletişim ortamlarının artması, çevresinde ve tüm dünyada bilgiye ve habere ulaşmasının kolaylaşması ile taleplerinin artması kurumlara da çeşitli görevler yüklemeye başlamış, yenilikçi ve farklı hizmetler üretirken sürdürülebilir olmayı da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak çalışma alanını genişleten kurumlar, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda çalışma gerekliliği duymaktadır. Tarım, enerji, ulaşım, kentleşme, kültürel hayat, sosyal yaşam ve doğal kaynakların kullanımı, sürdürülebilir kalkınmanın günümüzde en çok birlikte anıldığı alanlardır.

Günümüzde, toplum yararına hizmet veren kurumlar, kurumsal sürdürülebilirliği önemsedikleri ve bu doğrultuda hareket ettikleri sürece sürekliliklerini sağlayabilmektedirler. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumun, özellikle sürdürülebilir kalkınmanın çevre koruması, sosyal adalet ve eşitlik ve ekonomik kalkınma ile ilgili hedeflerini takip etmesini gerektirir

Kütüphaneler bilginin toplandığı, saklandığı, hizmete sunulduğu, toplumun bilgi gereksinimini karşılama amacını güden kültürel ve toplumsal bir kurumdur. İnsanlığın ürettiği tüm bilgiyi toplayarak ve tekrar bilimin hizmetine sunarak insanlığın gelişimine katkı sağlamaktadırlar.

Toplumun karşılıksız doğru bilgiye ulaşımını sağlayan kamusal alanlar olan Kütüphane ve bilgi merkezleri, toplumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada, bilgiye eşit ve hızlı erişim sunarak bu sürece doğrudan dâhil olmaktadırlar.

Kütüphane ve Bilgi merkezlerinde sürdürülebilirliği sağlayabilmek, Sürdürülebilirlik konusunda Bilgi ve Belge yönetimi alanındaki yapılanları ve yapılabilecekleri konuşmak, tartışmak için ÜNAK2022 Sempozyum temasını “Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürebilirlik” olarak belirledik.

Sempozyum çerçevesinde tartışılabilecek ana konu başlıkları:

Ekonomik Sürdürülebilirlik

                Kütüphane Bütçeleri

                Kaynak Paylaşımı

Sosyal sürdürülebilirlik

                Sosyal sorumluluk projeleri

                Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler

                Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Okuryazarlığı

Çevresel Sürdürülebilirlik

                Kütüphane mimarisi

                Kütüphane binaları

                Yeşil Kütüphaneler

                Kağıt kullanımının azaltılması

                Fotokopi,Yazıcı vb .azaltılması

Kültürel sürdürülebilirlik

                Kültürel Mirasın paylaşımı

Kurumsal sürdürülebilirlik

                Kurumlar arası işbirlikleri

                Toplumsal hizmet alanları

                BBY Eğitiminde sürdürülebilirlik

Bilgi iletişim teknolojileri

Sürdürülebilirlik Standartları

Yeşil kütüphaneler,

Açık erişim,

Dijitalleştirme,

Personel değişimi,

Kullanıcı eğitimi,

Sürdürülebilir öğrenme

Yaşam boyu eğitim,

Stajlar,

İletişim,

Sürdürebilir arşivler,

Yönetimde sürdürülebilirlik,

Sürdürülebilir koleksiyonlar,

Akademik Yayıncılıkta sürdürülebilirlik

Yağmacı Yayınlar

Yararlanılan kaynaklar:

Kütüphaneler Ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Genel Bir Değerlendirme Zarife Yıldırım, Mehmet Ali Akkaya KAREFAD, ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume: 8, Sayı/Number: 1, (Nisan/April 2020): 18-46

Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Bülent Yılmaz, Hakan Aydın Bilgi Dünyası, 2011, 12 (1)  46-69

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği © 2022